తెలుగు పుస్తక ప్రపంచం

మీకు నచ్చె అన్ని రకముల తెలుగు పుస్తకలు ,భక్తి పుస్తకలు,పురాణాలు,ఇథిహసాలు. మీ తెలుగు బాషలొ.ఉచితం గా Downlaod చెయ్య వచ్చును.

Friday, 19 October 2012

Now Telugu ebooks in Google Docs


Dear All Telugu Book readers,

Thank you to visiting My Blog  from all over the world,now http://ebookks.blogspot.in/ is giving you more then 200 telugu books in pdf format uploaded in google docs.so it is so easy to read and download telugu ebooks from online.

Please click on this link and enjoy :-)3 comments: