తెలుగు పుస్తక ప్రపంచం

మీకు నచ్చె అన్ని రకముల తెలుగు పుస్తకలు ,భక్తి పుస్తకలు,పురాణాలు,ఇథిహసాలు. మీ తెలుగు బాషలొ.ఉచితం గా Downlaod చెయ్య వచ్చును.

Thursday, 5 January 2012

Anu xp Telugu typing software for free

Anu xp Telugu typing software is an easy application for Telugu typing.Using a regular computer keyboard,type all words in Telugu very quickly .Free Indian Language Editor Software.Anu xp Telugu font is used by DTP operators in Pagemaker. It is very useful for Telugu typing software.Free Anu Xp Telugu Setup sofware download.

Click here for Download :

http://www.mediafire.com/?jay9hqnc0zooe90

1 comment: